انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت ملی ساختمان مورخ  1398/8/19

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان، طبق روال سال های گذشته آزمایش های چکاب دوره ای همکاران شامل: آزمایش خون، نوار قلب ، تست های شنوایی و بینایی و ریه انجام گردید. مدیر عامل شرکت ملی ساختمان آقای مهندس اصیلی توجه و اهمیت به سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی آنان را یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف هر سازمان فعالی  دانسته و افزود:کنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایشهای ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماریها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد.

مسئول HSE شرکت ملی ساختمان عنوان داشت: این آزمایشات در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در صورت لزوم افرادی که نیاز به معاینات پزشکی تخصـــصی تر وجود دارد به مراکز درمانی تخصــصی معرفی می گردند.

این معاینات که شامل :

1- تشکیل پرونده  2- تست اودیومتری ( شنوایی سنجی)

3-تست اسپیرومتری تنفس 4-تست اپتومتری (بینایی سنجی ) 5- سونوگرافی6- تست نوار قلب و آزمایشات خون می باشد

پس از انجام معاینات و تست های مربوطه ،

.– تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای غیر شغلی

– پیگیری موارد مشکوک تا روشن شدن وضع آنها

– درمان بموقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری

– جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای مسری

– مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار

– تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران مشخص خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری