بازدید اعضای کمیته راهبری HSE هلدینگ از پروژه احداث مصلی بزرگ امام خمینی(ره)

پیرو تهیه و ابلاغ نظامنامه مدیریت جامع  HSE  هلدینگ پایا سامان پارس در سال گذشته و با عنایت به گسترش و توسعه فعالیت کمیته های    HSE در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه و پروژه های جاری و همچنین در راستای انجام سلسله بازدیدهای دوره ای از کارگاههای فعال گروه برنامه بازدید از پروژه ا حداث مصلی امام خمینی (ره ) تهران با هدف بررسی و ضعیت استقرار و پیاده سازی نظامنامه ابلاغی و رعایت اصول و الزامات  HSE    در روز یک شنبه موره 1398/06/05 برنامه ریزی و اجرا گردید

در این بازدید که نمایندگانی از پیمانکار ( شرکت ملی ساختمان ) نیز تیم بازدید هلدینگ را همراهی می کردند و گزارشی از نحوه پیشرفت پروژه در بخشهای مختلف و همچنین و ضعیت رعایت اصول و ضوابط   HSE ارائه و برخی مسائل و مشکلات اجرایی در این حوزه بیان گردید

در انتهای بازدید نیز دبیر کمیته راهبری  HSE  و مشاور HSE هلدینگ به ارائه نکات و تذکراتی در خصوص ارتقاء سطح عملکرد پروژه پرداختند

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری