شرکت ملی ساختمان در راستای ایفای  مسئولیت های اجتماعی خود به سیل زدگان داشک‌ از توابع هیرمند سیستان  تعداد ۳۲ تخته موکت و ۲۸ کولر آبی  ‌اختصاص داد.

شرکت ملی ساختمان در راستای ایفای  مسئولیت های اجتماعی خود به سیل زدگان داشک‌ از توابع هیرمند سیستان  تعداد ۳۲ تخته موکت و ۲۸ کولر آبی  ‌اختصاص داد.

با انجام مسئولیت های اجتماعی است که سازمانها می تواند باورهای مثبتی نظیر انسان دوستی و ایثار را در میان کارکنان خود نهادینه کند.

در این راستا مدیرعامل،مدیران و پرسنل شرکت ملی ساختمان علاوه بر کمک های نقدی تعداد ۳۲ تخته موکت و ۲۸ کولر ابی  به این منطقه ارسال نمودند.

امید که میهن عزیز و مردم شریف ایران از هرگونه گزند دور باشند.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری