گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص)

سال مالی۹۶

گزارش نسبت به صورتهای مالی
مقدمه
۱. صورتهای مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک  تا ۳۳ توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .
مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
۳. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .
این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی ، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند

اظهارنظر
۴. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص)

سال مالی۹۵

گزارش نسبت به صورتهای مالی
مقدمه
۱. صورتهای مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این سازمان ، حسابرسی شده است .
مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
۳. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .
این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی ، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند

اظهارنظر
۴. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۵ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص)

سال مالی۹۴

گزارش نسبت به صورتهای مالی
مقدمه
۱. صورتهای مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این سازمان ، حسابرسی شده است .
مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
۳. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .
این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی ، مسئلیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند

اظهارنظر
۴. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) 

سال مالی ۹۳ 

 1. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

 مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی  

 1. مسئولیت این سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی ، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

  اظهارنظر

 1. به نظر این سازمان ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .92-93-p292-93-p3

  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

  شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص)

  سال مالی ۹۲

  گزارش نسبت به صورتهای مالیمقدمه :

  1. صورتهای مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ ، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۵ توسط این سازمان ، حسابرسی شده است .

  مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

  1. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

    مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی  

  1. مسئولیت این سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

  حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی ، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

 2. اظهارنظر
  1. به نظر این سازمان ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ملی ساختمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

  taraz namehf 91-92

 3. sod va zian 91-92