ماشین آلات و تجهیزات

شرکت ملی ساختمان با دارا بودن بیش از

در سطح وسیع و استفاده از تکنولوژیهای جدید جهت مدیریت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و استفاده از کارشناسان کار آزموده و مکانیسین های با تجربه و با بهره گیری از دانش روز و استقرارسیستمهای تعمیر و نگهداری پیشرفته و نرم افزارهای تخصصی و آموزش مستمر و ایجاد شبکه همکاران گامهای موثر و بی نظیری را در ارتباط با اجرای پروژه برداشته است.

BrochureBlue29-666