تعداد سهم

سهامدارن

ردیف

۹۵٫۹۹۹٫۹۹۷

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شرکت پایا سامان پارس

۲

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شرکت جنرال مکانیک

۳

۱

شرکت انرژی گستر سینا

۴

۱

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

۵

۱

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

۶