حضور کارشناسان شرکت ملی ساختمان در دوره آموزشی ۳۶ ساعته مدل تعالی سازمانی در شرکتهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفان با مشارکت گروه مشاوران تدبیر

این دوره آموزشی در راستای آشنایی بدنه کارشناسی مجموعه با مقوله تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM-که در سند چشم انداز شرکت ملی ساختمان پیش بینی شده است برگزار شد

شرکت ملی ساختمان، بر اساس اهداف تعیین شده و پس از برگزاری کلاس هایی که جنبه آشنایی برای سایر کارشناسان با این استاندارد خواهد داشت، پروژه های بهبود نظیر بررسی عملکرد کارکنان و یا موضوعات دیگر  تعریف و اجرا خواهد کرد تا بتواند در مدت زمان تعیین شده به تعالی سازمانی بر اساس معیارهای موجود دست پیدا کند.

این دوره برای مدیران و کارشناسان  مجموعه برگزار شد،  و درطی جلسات متوالی  تلاش خواهد شد سایرکارشناسان شرکت نیز با مبحث تعالی سازمانی آشنا شوند. پس از آن سعی می شود با تعریف پروژه های بهبود در این زمینه، بمنظورتحقق  چشم انداز شرکت اقدامات موثرتری صورت گیرد.

شایان ذکر است، مجموعه شرکت همواره سعی داشته مبتنی بر اصول علمی و مدیریتی پیش رود و تلاش شده تا بدنه کارشناسی و در پی آن پروژه ها، با تکیه بر این اصول حرکت نموده و زمینه ساز تحول و نو آوری در زمینه های گوناگون فعالیتی باشند.و شرکت موفق به درجه تقدیر نامه در زمینه تعالی سازمانی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری