آگهی دعوت به همکاری

درخواست همکاری خود را  در قالب فرمی  که در سایت تنظیم شده است( در قسمت درخواست همکاری)   به پست الکترونیکی     info@mellisakhteman.com  ارسال نمائید.

 

عنوان شغل

 

جنسیت  حداکثر سن محل انجام کار  

تخصص و مهارت

 

مدرک تحصیلی

تجربه

 

  مسئول امور اداری و پرسنلی

مذکر

 

 ۴۵   سال

 

 

 

 

پروژه

 

 

 

* تسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی

*آئین نامه های پرسنلی

*تهیه گزارشهای آماری

* تسلط بر کار با

نرم افزارهای

ACCESS, Office: Excel وWord

حداقل لیسانس رشته های

مدیریت

حقوق

علوم اجتماعی

آمار

 

حداقل ۳سال