مدیران ارشد

مدیریت شرکت با اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های مکتب حیات‌بخش اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، خود و کلیه کارکنان را به این اصول و خط‌مشی متعهد دانسته و با استعانت از یاری خداوند متعال و با مشارکت صمیمانه و جامع مدیران و کارکنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام بر می‌دارد.

مدیر المنتدب

مدیر عامل نائب رئیس هیئت مدیره

علی اصیلی

نائب مدیر الشؤون المالیه والإداریه

عضو هیئت مدیره

سیاوش مرادیان

عضو مجلس اإلداره

عضو هیئت مدیره

محمد حسین پرهیزکار

النائب الفنی

معاون فنی

نائب الرئیس التنفیذی

معاون اجرایی

نائب الخدمات الفنیه والهندسیه

معاون صدور خدمات فنی و مهندسی

مجید رستمی

مدیر الخدمات الفنیه والهندسیه

محمد علی خزائی

المدیر المالی

نائب مالي وإداري

آرزو ناظر

مدیر الشؤون الإداریه

مدیر امور اداری

شهرام میرزائی

المدیر الفنی

امید رضا محبی

مدیر مراقبه المشروع

مدیر المکائن والمعدات

مدیر ماشین آلات

امیر شکری

مدیر مشروع مطار الامام الخمینی ( قدس سره ) الدولی

مدیر پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی - مدیر پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی

سعید شاهسواری

مدیر مشروع معمل کاوه بندر عباس للصلب ( المرحلتین الاولی والثانیه

نائب الرئيس التنفيذي

فرزاد بلورچیان

مدیر مشروع الطریق التبریز

نائب الرئيس التنفيذي

مدیر مشروع قزوین

نائب الرئيس التنفيذي

مهرداد محمدی

مدیر مشروع المعمل جهان آرا اروند للصلب

نائب الرئيس التنفيذي

فرزاد پور بلورجیان

مدیر مشروع المعمل کاوه اروند لدرفله الصلب بطاقه ۶۰۰

نائب الرئيس التنفيذي

فرزاد بلورجیان

مدیر مشروع السد العمارت

نائب الرئيس التنفيذي

مدیر مشروع سد السرنی

نائب الرئيس التنفيذي

سید حسین علوی

مدیر التداول

نائب الرئيس التنفيذي