مشارکت ملی ساختمان -گنو سازبن پژوه  در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات خود کارهای تاسیسات برق و مکانیک پروژه ایستگاه مترو شماره ۱۰( چهار راه شهید بهشتی ) خط یک قطار شهری تبریز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار جزء واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : تامین مصالح ، تجهیزات  و اجرای تاسیسات ناویژه برق و مکانیک ایستگاه مترو 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت ملی ساختمان

مدت اجرای پروژه : ۴ ماه

شرایط مناقصه : دارا بودن پایه ۴ رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامیست.

مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ارزیابی ، حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی به نشانی : تبریز چهار راه شهید بهشتی امور قراردادهای پروژه متروی شرکت ملی ساختمان مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند

تاریخ انتشار آگهی : ۱۸ شهریور۹۴

تلفن تماس : ۰۴۱۳۵۳۶۲۰۰۲ داخلی ۱۹

مشارکت ملی ساختمان – گنو سازبن پژوه در نظر دارد براساس آیین نامه معاملات خود کارهای تاسیسات برق و مکانیک پروژه ایستگاه مترو شماره ۱۰ ( چهار راه شهید بهشتی ) خط یک قطار شهری  تبریز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : تامین مصالح ، تجهیزات واجرای تاسیسات ناویژه برق و مکانیک استگاه مترو

دستگاه مناقصه گذار : شرکت ملی ساختمان

مدت اجرای پروژه : ۴ ماه

شرایط مناقصه : دار بدن پایه ۴ رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامیست . لازم به ذکر است که جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ، می بایست فیش واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۰۱۸۰۰۲۳۵۱۰۷ بنام شرکت ملی ساختمان ، نزد بانک سپه شعبه چهار راه آزادی تبریز ، ارائه گردد .

مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ، حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی به نشانی : چهار راه شهید بهشتی ایستگاه ۱۰ مترو و به امور قراردادهای شرکت ملی ساختمان مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی : ۱ مهر ۱۳۹۴

مناقصات شرکت در سال ۹۵ در پروژه ها
۱- برگزاری مناقصه خرید ابزار دقیق – شرکت آریا فرناد – خرید و نصب ابزار دقیق پروژه سد عمات مدت پیمان ۳۶۵ روز – مبلغ پیمان
۲- مناقصه ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیال پروژه سد عمارت -شرکت فن آوری نوین – مدت پیمان ۳۶۵ روز – مبلغ پیمان ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۰۰۰ ریال
۳-برگزاری مناقصه خرید ابزاردقیق – پروژه سد سرنی – مبلغ پیمان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴- برگزاری مناقصه ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیال سد سرنی – مدت پیمان ۳۶۵ روز