محطه رامین الحراریه

یقع علی بعد ۲۵ کیلومترا من مدینه اهواز ویحتوی[…]