محطه رامین الحراریه
محطه رامین الحراریه

یقع علی بعد ۲۵ کیلومترا من مدینه اهواز ویحتوی علی ۴ وحدات بطاقه ۳۱۵ میغاواط بخار حیث اُنجزت وحدتی ۳و۴ منها بواسطه شرکتی البناء الوطنیه وجنرال میکانیک علی مدی ۲۲ شهرا ً .
صاحب العمل / شرکه توانیر .
الاستشاره / مهندسو موننکوالاستشاریین .