پروژه نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه حرارتی رامین واقع در ۲۵ کیلومتری شهر[…]