پروژه مصلی امام خمینی(ره)

ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی و تکمیل رواقین شرقی[…]

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کسب بازار کار جدید برای شرکت ملی ساختمان با برنده[…]

پروژه احداث برج تجاری ومسکونی حکم آباد

شامل یک برج 19 طبقه به مساحت 42500 متر مربع در زمینی[…]

پروژه برجهای مسکونی پونک قزوین

پروژه برجهای مسکونی پونک مشتمل بر 7 برج 16 و 17و[…]