پروژه مصلی امام خمینی(ره)

ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی و تکمیل رواقین شرقی[…]

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کسب بازار کار جدید برای شرکت ملی ساختمان با برنده[…]

پروژه احداث برج تجاری ومسکونی حکم آباد

شامل یک برج ۱۹ طبقه به مساحت ۴۲۵۰۰ متر مربع در[…]

پروژه برجهای مسکونی پونک قزوین

پروژه برجهای مسکونی پونک مشتمل بر ۷ برج ۱۶ و ۱۷و[…]