پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط1)-EPC

موضوع پيمان : عملیات اجرایی پروژه طراحي و ساخت[…]