پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط۱)-EPC

موضوع پیمان : عملیات اجرایی پروژه طراحی و ساخت[…]