پروژه آزادراه ازنا-شازند

کلیه عملیات راهسازی اعم ازعملیات مربوط به زیر سازی و روسازی قطعه 1 راه اصلی ازنا -فاقان -شازند بطول در حدود 31 کیلومتر و عرض کلی 11 متر  طبق نقشه ها و مشخصات مصوب به شرکت ملی ساختمان واگذار شده است.