پروژه آزادراه زنجان _تبریز
پروژه آزادراه زنجان _تبریز

اين پروژه شامل 15 قطعه به طول 285 كيلومتر بوده كه قطعات 10 الي 15 آن به اتمام رسيده است و سهولت دسترسی به تبریز را فراهم می آورد. شركت ملي ساختمان اجراي قطعه 5 از اين پروژه را از کیلومتر 00+313 تا 335 به طول 22 کیلومتر واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود بر عهده داشته است که پیچیده ترین قسمت پروژه نیز میباشد.

اين پروژه داراي 970 ابنيه فني مي باشد كه حدود 60 پل و زير گذر آن در قطعه 5 واقع شده است و شامل عمليات خاكبرداري، خاكريزي، بستر سازي، روسازي و كارهاي آسفالت مي باشد.

کارفرما: وزارت راه و ترابری – اداره کل ساختمان آزادراهها

اهداف قرارداد: اتصال شهرهای زنجان به تبریز به طول 285 کیلومتر و در 6 خط به عرض کل 4/31 متر