پروژه آزادراه زنجان _تبریز
پروژه آزادراه زنجان _تبریز

این پروژه شامل ۱۵ قطعه به طول ۲۸۵ کیلومتر بوده که قطعات ۱۰ الی ۱۵ آن به اتمام رسیده است و سهولت دسترسی به تبریز را فراهم می آورد. شرکت ملی ساختمان اجرای قطعه ۵ از این پروژه را از کیلومتر ۰۰+۳۱۳ تا ۳۳۵ به طول ۲۲ کیلومتر واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود بر عهده داشته است که پیچیده ترین قسمت پروژه نیز میباشد.

این پروژه دارای ۹۷۰ ابنیه فنی می باشد که حدود ۶۰ پل و زیر گذر آن در قطعه ۵ واقع شده است و شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، بستر سازی، روسازی و کارهای آسفالت می باشد.

کارفرما: وزارت راه و ترابری – اداره کل ساختمان آزادراهها

اهداف قرارداد: اتصال شهرهای زنجان به تبریز به طول ۲۸۵ کیلومتر و در ۶ خط به عرض کل ۴/۳۱ متر