پروژه آزاد راه قم-كاشان
پروژه آزاد راه قم-كاشان

اين آزاد راه شامل 4 قطعه است كه از ايستگاه عوارضي قم آغاز شده و پس از طي 104 كيلومتر، در غرب باغ فين كاشان به پايان مي رسد. شركت ملي ساختمان اجراي قطعه 4 كه طول آن24 كيلومتر و به عرض 34متر می باشد را بر عهده داشته است.

کارفرما: وزارت راه و ترابری

اهداف قرارداد:

  • احداث پل روگذر راوند (مشهد اردهال)
  • آماده سازی رمپ و لوپ های دورگرد به شهر کاشان