پروژه آزاد راه قم-کاشان
پروژه آزاد راه قم-کاشان

این آزاد راه شامل ۴ قطعه است که از ایستگاه عوارضی قم آغاز شده و پس از طی ۱۰۴ کیلومتر، در غرب باغ فین کاشان به پایان می رسد. شرکت ملی ساختمان اجرای قطعه ۴ که طول آن۲۴ کیلومتر و به عرض ۳۴متر می باشد را بر عهده داشته است.

کارفرما: وزارت راه و ترابری

اهداف قرارداد:

  • احداث پل روگذر راوند (مشهد اردهال)
  • آماده سازی رمپ و لوپ های دورگرد به شهر کاشان