پروژه ایستگاههای  متروی تبریز(خط۱)-EPC
پروژه ایستگاههای متروی تبریز(خط۱)-EPC

موضوع پیمان : عملیات اجرایی پروژه طراحی و ساخت ایستگاه‌های هشت‌گانه خط یک قطار شهری تبریز
ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز و تونل قطعه ۶ به ۷ / خط یک مترو کلان شهر تبریز به طول ۲/ ۱۷
کیلومتر با ۱۸ ایستگاه از میدان ائل گلی تا کوی لاله، توان جابجایی سالانه یکصد میلیون نفر را خواهد داشت به گونه ای
که در هر دو دقیقه یک قطار با هزار مسافر حرکت خواهد کرد که تاثیر به سزایی در کاهش ترافیک درون شهری وکاهش
آلایند ههای صنعتی خواهد داشت. قرارداد شرکت ملی ساختمان بصورت EPC و با مشارکت شرکت مهندسین مشاور
در خصوص احداث تعدادی از ایستگاه ها و ۳۰۰ متر تونل می باشد. ایستگاهها شامل: ) ایستگاه شهید بهشتی- ایستگاه
۱۰ ،ایستگاه قونقا- ایستگاه ۱۳ و ایستگاه لاله -ایستگاه ۱۵ ، و تونل قطعه ۶ به ۷ م یباشد. روش اجرای کلیه ایستگاه
ها به صورت جزیر هایی بوده و تنها ایستگاه شماره ۱۳ به صورت ساحلی یا سکو دو طرفه اجرا م یگرددمحل اجرای پروژه
استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز می باشد

کارفرما/ سازمان قطار شهری تبریز TURO مشاور :مهندسین مشاور عرصه
Client/ Tabriz Urban Railway Organization TURO.
Consultant/ Arseh Consulting Engineers.