ایستگاه مترو شهدا(M4)
ایستگاه مترو شهدا(M4)

موضوع پیمان : عملیات اجرائی ایستگاه میدان شهدا ، هواکش میان تونلی و ۴۵۰ متر تونل اصلی

هدف از طرح: هدف از اجرای این ایستگاه بعنوان ایستگاه کمکی در خط ۴ متروی تهران برای کمک به  انتقال روزانه ۱/۵ میلیون نفر در کنار سایر ایستگاه ها برنامه ریزی شده است

محل اجرا: تهران- میدان شهدا

زمان شروع :۸۶/۰۱

زمان خاتمه : ۸۸/۰۵

مبلغ اولیه پیمان :۱۵۷،۱۹۳،۷۳۴،۴۳۴ریال