پروژه ترمينال سلام فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)
پروژه ترمينال سلام فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)

10

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی )ترمینال 5(/ احداث ساختمان سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( بمنظور ایجاد تسهیلات درسفر زائرین مکه مکرمه وعتبات عالیات در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت واجرای پروژه به صورت PC .به شرکت ملی ساختمان واگذارگردید. این ترمینال با مساحت 52100 .مترمربع زیربنا شامل ساختمان ترمینال،کنکورس،موتورخانه و پست برق میباشد.

اهداف پروژه:
افزایش ظرفیت عملیات پروازی و سایر عملیات مرتبط و افزایش
ظرفیت تا 5 میلیون مسافر قابل دسترسی می باشد
مشخصات کلی طرح :
•ترمینال در 3 تراز و با مساحت 286000 متر مربع
•کنکورس در 3 تراز و با مساحت 20300 متر مربع
•پست برق در 3 تراز و با مساحت 1600 متر مربع
•موتورخانه در 2 تراز و با مساحت 1600 متر مربع
•جمع کل زیر بنا معادل 52100 متر مربع می باشد.
کارفرما / مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(