پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

10

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی )ترمینال ۵(/ احداث ساختمان سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( بمنظور ایجاد تسهیلات درسفر زائرین مکه مکرمه وعتبات عالیات در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت واجرای پروژه به صورت PC .به شرکت ملی ساختمان واگذارگردید. این ترمینال با مساحت ۵۲۱۰۰ .مترمربع زیربنا شامل ساختمان ترمینال،کنکورس،موتورخانه و پست برق میباشد.

اهداف پروژه:
افزایش ظرفیت عملیات پروازی و سایر عملیات مرتبط و افزایش
ظرفیت تا ۵ میلیون مسافر قابل دسترسی می باشد
مشخصات کلی طرح :
•ترمینال در ۳ تراز و با مساحت ۲۸۶۰۰۰ متر مربع
•کنکورس در ۳ تراز و با مساحت ۲۰۳۰۰ متر مربع
•پست برق در ۳ تراز و با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
•موتورخانه در ۲ تراز و با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
•جمع کل زیر بنا معادل ۵۲۱۰۰ متر مربع می باشد.
کارفرما / مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(