پروژه تصفیه خانه آب  زنجان
پروژه تصفیه خانه آب زنجان

تصفیه خانه آب زنجان
تصفیه خانه آب زنجان طی ۲ قرارداد به شرکت ملی ساختمان واگذار گردید که اجرای مجموعه
ساختمان های فرآیند، ساختمان های جنبی محوطه سازی را در بر می گیرد.نوع طرح عمرانی- PC

کارفرما/ شرکت آب منطقه ای زنجان
اهداف پروژه:
•تصفیه آب شرب شهر زنجان
Project Goals:
• To supply drinking water of Zanjan city.
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان: فروردین ۱۳۸۲
•مدت پیمان: ۲۷ ماه
•سطح زیر بنا : ۴.۰۰۰ متر مربع
•زیر بنای ساختمان جنبی : ۱.۶۰۰ متر مربع
•محدوده فضای سبز : ۱۵ هکتار
•بتن ریزی : ۱۵.۵۹۰ متر مکعب
•آرماتور بندی : ۱.۱۲۵ تن
•قالب بندی : ۲۷.۸۶۰ متر مربع
•خاکبرداری : ۲۴.۴۸۰ متر مکعب
•خاکریزی : ۷.۵۰۰ متر مکعب