پروژه تصفیه خانه آب  زنجان
پروژه تصفیه خانه آب زنجان

تصفیه خانه آب زنجان
تصفیه خانه آب زنجان طی 2 قرارداد به شرکت ملی ساختمان واگذار گردید که اجرای مجموعه
ساختمان های فرآیند، ساختمان های جنبی محوطه سازی را در بر می گیرد.نوع طرح عمرانی- PC

کارفرما/ شرکت آب منطقه ای زنجان
اهداف پروژه:
•تصفیه آب شرب شهر زنجان
Project Goals:
• To supply drinking water of Zanjan city.
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان: فروردین 1382
•مدت پیمان: 27 ماه
•سطح زیر بنا : 4.000 متر مربع
•زیر بنای ساختمان جنبی : 1.600 متر مربع
•محدوده فضای سبز : 15 هکتار
•بتن ریزی : 15.590 متر مکعب
•آرماتور بندی : 1.125 تن
•قالب بندی : 27.860 متر مربع
•خاکبرداری : 24.480 متر مکعب
•خاکریزی : 7.500 متر مکعب