پروژه تونل انتقال آب خرم آباد (کاکارضا)
پروژه تونل انتقال آب خرم آباد (کاکارضا)

پروژه انتقال آب خرم آباد) کاکارضا(
انتقال آب رودخانه هراز رود از طریق ساخت بند انحرافى و حوضچه رسوبگیر و کانال انتقال آب و همچنین با حفارى و لاینینگ کی رشته تونل ۳۱۱۵ مترى محقق شده است. این پروژه در ۳۵ یکلومترى شمال شهر خرم آباد در روستاى کاکارضا واقع شده است.نوع طرح ملى عمرانى
کارفرما/کارفرما/ شرکت آب منطقه اى لرستان
مشاور/ مهندسین مشاور آبدان فراز
.
اهداف پروژه:
•به منظور تامین آب اراضى اطراف خرم آباد و همچنین تامین آب شرب و صنعتى دراز مدت شهر خرم آباد و همینطور فراهم شدن امکانات تفریحى و سیاحتى
منطقه
مشخصات کلی طرح:
•طول و قطر تمام شده تونل ۳۱۱۵ متر و ۷/ ۳ متر
•سطح مقطع حفاری شده تونل ۱۸ متر مربع
•ظرفیت آبدهی آزاد تونل : ۱۵ متر مکعب بر ثانیه
•طول و ارتفاع بند انحرافی : ۷۹ متر و ۵/ ۶ متر
•طول کانال : ۴۰۰ متر