پروژه تونل تالون
پروژه تونل تالون

پروژه تونل به عنوان بخشی از پروژه آزادراه تهران شمال طی ۴ قراداد مختلف به شرکت ملی ساختمان واگذار شده است.

تونل اکتشافی تالون واقع در محدود ۳۰۰+۲۱ تا ۲۰۰+۲۶ بعنوان بخشی از مسیر آزادراه تهران- شمال جهت شناسایی مسیر جهت حفر تونلهای اصلی و عبور تاسیسات و خروج اضطراری تونل های اصلی بعد از احداث، از جمله اهداف قرارداد اول این طرح (تونل اکتشافی تالون) می باشد. اجرای تحکیمات باقیمانده در تونل اکتشافی شامل نصب مش، اجرای شاتکریت، نصب و تزریق راک بولت و نصب قاب فلزی و اصلاح مقاطع حفاری در محدوده های مورد نیاز از اهداف قرارداد دوم می باشد.

حفاری دهانه جنوبی تونل اکتشافی تالون بطول تقریبی ۱۴۰۰ متر و اجرای ۵۰۰ متر اول دهانه شمالی تونل های تالون موضوع دو قرارداد دیگر بوده اند.

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

تالون02