پروژه سد تهم
پروژه سد تهم

عنوان قرارداد: احداث سد خاکی تهم، تونل انحراف آب و تاسیسات مربوطه

کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان

اهداف پروژه:

  • تامین آب شرب شهر زنجان
  • کنترل سیلاب
  • توسعه کشاورزی
  • ایجاد اشتغال

تهم02

تهم03