پروژه  سد مخزني گرين نهاوند
پروژه سد مخزني گرين نهاوند

موضوع پيمان : پروژه احداث سد مخزني گرين نهاوند

هدف از طرح: • تامين آب شرب شهر نهاوند و روستاهاي تابعه • تأمین آب كشاورزي حقابه بر‌هاي موجود شهرستان نهاوند و روستا‌هاي اطراف • تامين آب مورد نياز توسعه كشاورزي • تأمين نيازهاي زيست محيطي • افزايش توليد انرژي برقابي نيروگاه گاماسياب به ميزان 35گيگاوات ساعت در سال

محل اجرا: 21کیلومتری شهرستان نهاوند در استان همدان

زمان شروع :1389/10/21