پروژه شهرک بین المللی دبی
پروژه شهرک بین المللی دبی

فازهای ۲ و ۳ پروژه شهر بین المللی دوبی با مساحت ۸۰۰ هکتار به چهار قسمت تحت عنوان مراحل یک تا چهار تقسیم شده است. مرحله یک آن ۲۱۰ هکتار و مرحله ۲ آن ۱۶۰ هکتار می باشد. شرکت ملی ساختمان در قالب کنسرسیوم GMT در ماه می ۲۰۰۶ موفق به برنده شدن در مناقصه مرحله اول فاز ۲ و ۳ گردید که اولین کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایرانی است که در دوبی موقف به برنده شدن در مناقصه یک پروژه عمرانی می گردد.

کارفرما: شرکت نخیل در دوبی

اهداف پروژه:

  • احداث شهرکهایی که در آن ملیتهای مختلف قابلیت سکونت داشته باشند
  • احداث راه، پیاده رو، لوله کشی آب، لوله کشی فاضلاب، لوله کشی آب آتش نشانی، داکتهای هوا و مخابرات