پروژه شهرک بین المللی دبی
پروژه شهرک بین المللی دبی

فازهای 2 و 3 پروژه شهر بين المللي دوبی با مساحت 800 هكتار به چهار قسمت تحت عنوان مراحل يك تا چهار تقسيم شده است. مرحله يك آن 210 هكتار و مرحله 2 آن 160 هكتار مي باشد. شركت ملي ساختمان در قالب کنسرسیوم GMT در ماه مي 2006 موفق به برنده شدن در مناقصه مرحله اول فاز 2 و 3 گرديد که اولین کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایرانی است که در دوبی موقف به برنده شدن در مناقصه یک پروژه عمرانی می گردد.

کارفرما: شرکت نخیل در دوبی

اهداف پروژه:

  • احداث شهرکهایی که در آن ملیتهای مختلف قابلیت سکونت داشته باشند
  • احداث راه، پیاده رو، لوله کشی آب، لوله کشی فاضلاب، لوله کشی آب آتش نشانی، داکتهای هوا و مخابرات