طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان
طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان

طرح توسعه کارخانه سیمان هگمتان
واقع در استان همدان بمنظور افزایش ظرفیت تولید سیمان ۳۵۰۰ تن احداث شده است.نوع طرح غیر عمرانی-
PC

اهداف پروژه:
•افزایش توسعه خط تولید کارخانه سیمان هگمتان
•ساخت واجرای ساختمانها و تجهیزات جدید
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان : فروردین ۱۳۸۳
•بتن ریزی : ۴۰.۰۰۰ متر مکعب
•آرماتوربندی : ۵۵۳۷ تن
•قالب بندی : ۶۲۲۸۰ متر مربع
•قالب لغزنده : ۹.۷۴۵ متر مربع
•کارهای فلزی : ۱۷۶۵ تن
کارفرما/ شرکت سیمان هگمتان