طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان
طرح وتوسعه کارخانه سیمان هگمتان

طرح توسعه کارخانه سیمان هگمتان
واقع در استان همدان بمنظور افزایش ظرفیت تولید سیمان 3500 تن احداث شده است.نوع طرح غیر عمرانی-
PC

اهداف پروژه:
•افزایش توسعه خط توليد كارخانه سيمان هگمتان
•ساخت واجرای ساختمانها و تجهیزات جدید
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان : فروردین 1383
•بتن ریزی : 40.000 متر مكعب
•آرماتوربندي : 5537 تن
•قالب بندي : 62280 متر مربع
•قالب لغزنده : 9.745 متر مربع
•كارهاي فلزي : 1765 تن
کارفرما/ شرکت سیمان هگمتان