عملیات اجرایی تونل زیر گذر پروازی،جاده گشت زنی وتوسعه اپرون بار وراه دسترسی به رستوران فرودگاه امام خمینی(ره)
عملیات اجرایی تونل زیر گذر پروازی،جاده گشت زنی وتوسعه اپرون بار وراه دسترسی به رستوران فرودگاه امام خمینی(ره)