پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ترمینال جدید بین المللی فرودگاه کیش/ به ظرفیت جابه جایی بالغ بر ۵ میلیون مسافر در
سال ۱۴۰۴ به همراه ۶ پل تلسکوپی دسترسی به هواپیما ) Air Bridge ( جهت افزایش یکفیت
سروی سدهی و ارائه خدمات مطابق با استانداردهای بی نالمللی.شامل احداث ترمینال جدید بین المللی
و داخلی فرودگاه جزیره کیش و نیز ساختمان موتورخانه با تجهیزات کامل و احداث تونل تاسیساتی
حدفاصل موتورخانه و ترمینال و محوطه سازی و سایر عملیات تکمیلی به منظور بهره برداری از ترمینال
می باشد.
مجموعه ترمینال مجهز به ۱۳ دستگاه پله برقی، ۱۲ دستگاه آسانسور و ۶ دستگاه پل تلسکوپی می
باشد.
نوع سقف یکپارچه آلومینیومی ایستادرز می باشد.
نما کرتن وال آلومینیوم با شیشه ۳ جداره Sunenergy می باشد.
ترمینال جدید در زمینی به مساحت ۹۰۰۰۰ مترمربع و با مساحت زیربنای تقریبی ۴۲۱۸۰ مترمربع در
۴ تراز و چهار طبقه در نظر گرفته شده است که از این حیث رتبه سوم در کشور را داراست.
•طبقه همکف با حدود ۲۰.۲۰۰ متر مربع زیربنا با کاربری فضاهای عمومی/گمرک های ورودی
وخروجی و….
•طبقه اول با حدود ۴۹۴۱ مترمربع به عنوان کریدور و فضاهای جانبی مسافرین ورودی از پل
مسافری هواپیما و پله ها و آسانسور ارتباطی به سالن های تحویل بار مسافران ورودی
•طبقه دوم با حدود ۱۲.۳۳۵ مترمربع زیربنا به عنوان فضاهای کنترل گذرنامه /خروجی و بازرسی
امنیتی
•طبقه سوم با حدود ۳۳۱۰ متر مربع زیربنا بعنوان رستوران وکافه تریا
•ساختمان موتورخانه ترمینال مسافری نیز دارای مساحتی حدود ۱۶۸۰ متر مربع در فاصله ۳۰۰
متری غرب ترمینال و نیز تونل تاسیساتی آدم رو با طول ۷۵۰ متر
•مساحت پلهای ارتباطی ) ۶ عدد( ۱۰۳۲ متر مربع