پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت ۱۵۰ کیلومتر مربع در ۳۵ کیلومتری تهران در آزادراه تهران – قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال ۱۳۷۶ طی ۳ قرارداد و ۲ الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث نموده است.

کارفرما: شرکت فرودگاههای کشور

اهداف پروژه:

تکمیل فاز ۱ شامل زیرساختها، تاسیسات زیربنایی، سیویل و سطوح پروازی

فرودگاه01

فرودگاه02