پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی
پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت ۱۵۰ کیلومتر مربع در ۳۵ کیلومتری تهران در آزادراه تهران – قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال ۱۳۷۶ طی ۳ قرارداد و ۲ الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث نموده است.

کارفرما: شرکت فرودگاههای کشور

اهداف پروژه:

تکمیل فاز ۱ شامل زیرساختها، تاسیسات زیربنایی، سیویل و سطوح پروازی

فرودگاه01

فرودگاه02