پروژه نیروگاه رامین اهواز
پروژه نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه حرارتی رامین واقع در ۲۵ کیلومتری شهر اهواز در مسیر جاده مسجد سلیمان دارای ۴ واحد ۳۱۵ مگاواتی بخار بوده که به شبکه سراسری برق متصل می باشد. پیمانکار اصلی نیروگاه پس از اتمام واحدهای ۱ و ۲ و قبل از اتمام نصب واحدهای ۳ و ۴ پروژه نیروگاه را ترک نمود. شرکت توانیر احداث واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه رامین اهواز را از طریق مناقصه به کنسرسیوم شرکتهای ملی ساختان و جنرال مکانیک واگذار نمود.

کارفرما: شرکت توانیر

اهداف پروژه:

کارهای اصلی ساختمانی واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه حرارتی رامین اهواز