پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2
پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2

بید بلند – 2
ساخت ابنیه و محوطه بخش غیرصنعتی پالایشگاه گاز بید بلند دو و تامین و استقرار تأسیسات 24 دستگاه
ساختمان و محوطه
محل اجرای عملیات: در فاصله 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان درمحلی
بنام دشت امیرحاضر می باشد.نوع طرح غیر عمرانی- PC

مشخصات کلی طرح:
•شروع قرارداد: 06 / 11 / 87
•مدت قرارداد: 40 ماه
• 12 دستگاه ساختمان بتنی: بالغ بر 16000 متر مربع
• 11 دستگاه ساختمان فلزی: 23500 متر مربع
• 4 دستگاه ساختمان بتنی اداری: 7400 متر مربع
• 2 دستگاه ساختمان بتنی آشپزخانه: 3700 متر مربع
• 1 دستگاه ساختمان بتنی حراست: 350 متر مربع

کارفرما/ شرکت پالایش گاز بید بلند- 2