پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند ۲
پروژه ساختمان‌های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند ۲

بید بلند – ۲
ساخت ابنیه و محوطه بخش غیرصنعتی پالایشگاه گاز بید بلند دو و تامین و استقرار تأسیسات ۲۴ دستگاه
ساختمان و محوطه
محل اجرای عملیات: در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان درمحلی
بنام دشت امیرحاضر می باشد.نوع طرح غیر عمرانی- PC

مشخصات کلی طرح:
•شروع قرارداد: ۰۶ / ۱۱ / ۸۷
•مدت قرارداد: ۴۰ ماه
• ۱۲ دستگاه ساختمان بتنی: بالغ بر ۱۶۰۰۰ متر مربع
• ۱۱ دستگاه ساختمان فلزی: ۲۳۵۰۰ متر مربع
• ۴ دستگاه ساختمان بتنی اداری: ۷۴۰۰ متر مربع
• ۲ دستگاه ساختمان بتنی آشپزخانه: ۳۷۰۰ متر مربع
• ۱ دستگاه ساختمان بتنی حراست: ۳۵۰ متر مربع

کارفرما/ شرکت پالایش گاز بید بلند- ۲