پایگاه پنجم شکاری امیدیه
پایگاه پنجم شکاری امیدیه

پایگاه پنجم شکاری با مشارکت شرکت جنرال مکانیک

کارفرما نیروی هوایی مجری طرح سازمان مسکن

تاریخ قرارداد 1351/10/18