پروژه راه آهن مشهد سرخس
پروژه راه آهن مشهد سرخس

راه آهن مشهد -سرخس/ به منظور برقراري ارتباط سراسري بين راه آهن سرزمين پهناور جمهوري اسلامي ايران و
كشورهاي آسياي ميانه، شمال شرق آسيا، كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا احداث طرح راه آهن كي خطه مشهد
– سرخس كه شامل 7 قطعه مي باشد در بهار سال 1371 آغاز گرديد. در اين طرح از شيوه هاي نو براي اجراي پروژه
بهره گرفته شده است و سرعت اجرايي عمليات با توجه به نوع كار منطقه چشمگير و استثنايي مي باشد. شركت ملي
ساختمان به طور همزمان پيمانكار قطعه 2 )به طول 32 کیلومتر با دو ایستگاه( و قطعه 5 )به طول 8.5 کیلومتر( از هفت
قطعه اين پروژه بوده است. نوع طرح عمرانی- PC
اهداف پروژه:
•ادامه مسير راه آهن تهران- مشهد و سهولت دسترسي
به شهرستان سرخس
•اتصال به راه آهن كشور تركمنستان كه از اهميت ويژه
برخوردار مي باشد.
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان : دیماه 1371
•مدت پیمان : 32 ماه
•خاک برداری : 35.000.000 متر مکعب
•خاکریزی : 2000.000 متر مکعب
•بتن ریزی : 200.000 متر مکعب
•قالب بندی: 200.000 متر مربع
•آرماتور بندی : 3.000 تن
•کارهای فلزی : 400 تن
•حفاری تونل 300.000 مترمکعب