پروژه راه آهن مشهد سرخس
پروژه راه آهن مشهد سرخس

راه آهن مشهد -سرخس/ به منظور برقراری ارتباط سراسری بین راه آهن سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران و
کشورهای آسیای میانه، شمال شرق آسیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا احداث طرح راه آهن کی خطه مشهد
– سرخس که شامل ۷ قطعه می باشد در بهار سال ۱۳۷۱ آغاز گردید. در این طرح از شیوه های نو برای اجرای پروژه
بهره گرفته شده است و سرعت اجرایی عملیات با توجه به نوع کار منطقه چشمگیر و استثنایی می باشد. شرکت ملی
ساختمان به طور همزمان پیمانکار قطعه ۲ )به طول ۳۲ کیلومتر با دو ایستگاه( و قطعه ۵ )به طول ۸.۵ کیلومتر( از هفت
قطعه این پروژه بوده است. نوع طرح عمرانی- PC
اهداف پروژه:
•ادامه مسیر راه آهن تهران- مشهد و سهولت دسترسی
به شهرستان سرخس
•اتصال به راه آهن کشور ترکمنستان که از اهمیت ویژه
برخوردار می باشد.
مشخصات کلی طرح:
•شروع پیمان : دیماه ۱۳۷۱
•مدت پیمان : ۳۲ ماه
•خاک برداری : ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ متر مکعب
•خاکریزی : ۲۰۰۰.۰۰۰ متر مکعب
•بتن ریزی : ۲۰۰.۰۰۰ متر مکعب
•قالب بندی: ۲۰۰.۰۰۰ متر مربع
•آرماتور بندی : ۳.۰۰۰ تن
•کارهای فلزی : ۴۰۰ تن
•حفاری تونل ۳۰۰.۰۰۰ مترمکعب