پروژه احداث تقاطع غیر همسطح نصر قزوین
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح نصر قزوین

تقاطع غیرهمسطح نصر قزوین
احداث تقاطع غیر همسطح نصر مشتمل بر اجرای دو پل بصورت زیر گذر بوده و روگذر پلهای مذکور
بصورت مدور واقع در کیکلومتر ۳۵۷ / ۷۱۷ و ۴۸۸ / ۲۰۸ شهر قزوین می باشد و فضای سبز محوطه
الگویی بر پایه استانداردهای یک شهر سالم می باشد . در اجرای طرح از پیلون که نماد همبستگی
می باشد استفاده گردیده است. نوع طرح غیر عمرانی- pc

کارفرما/ شهرداری قزوین
مشاور / مهندسین مشاور هگزا

اهداف پروژه:
•رفع گره ترافیکی در مسیر تردد شرق به غرب کمر
بندی شهید بهشتی