شرکت ملی ساختمان در نظر دارد تهیه، حمل و نصب و راه اندازی تعداد 20 دستگاه پله برقی مورد نیاز پروژه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های تولید کننده داخلی واجد شرایط و دارای تخصص و سوابق مرتبط دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/02/26با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به دبیرخانه شرکت ملی ساختمان به آدرس تهران، شهرک قدس (غرب)، خ ایران زمین، خ گلستان جنوبی، پلاک 7، طبقه همکف مراجعه نمایند.

– دارا بودن تأییدیه وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر توانمندی ساخت و تولید پله برقی به عنوان سازنده داخلی   در راستای قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی الزامی است.

– مهلت ارائه پیشنهادها به واحد دبیرخانه شرکت ملی ساختمان حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/03/01می باشد.

– شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ 10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال) ضمانتنامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط (با مدت اعتبار سه ماهه) به نام شرکت ملی ساختمان به عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه تهیه و در پاکت الف               همراه با سایر اسناد ارائه و تحویل نمایند.

– به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون اعلام دلیل، مجاز است.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تاریخ انتشار :1400/02/20