تعداد سهم

سهامدارن

ردیف

95.999.997

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 1

102.000.000

شرکت پایا سامان پارس

2

2.000.000

شرکت جنرال مکانیک

3

1

شرکت انرژی گستر سینا

4

1

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

5

1

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

6