بازدید از پروژه احداث باند دوم محور سمنان – فیروزکوه قطعه ۲ حد فاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+ ۲۷ محور سمنان – فیروزکوه

بازدید از پروژه احداث باند دوم محور سمنان – فیروزکوه قطعه ۲ حد فاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+ ۲۷ محور سمنان – فیروزکوه  با حضور
معاونت  اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال کشورآقای مهندس سلسبیلیان ، ریاست حوزه طرحهای شرکت ساخت در استانهای تهران،البرز، سمنان و قم (مرکز)  آقای مهندس کیوانی و هیات همراه، نمایندگان مهندسین مشاور سهند ترانشه و شرکت ملی ساختمان پیمانکار منتخب قطعه ۲      مورخ ۱۴۰۰/۳/۵
برگزار گردید

موضوع این  بازدید:
۱-بازدید از معادن پیش بینی شده تامین مصالح
۲-مذاکره در خصوص محل پیش بینی شده توسط پیمانکار منتخب جهت تجهیز کارگاه
۳- بازدید از کیلومتر ۳۲ محور و تجهیز اولیه و آماده سازی آن محل در صورت تشریف فرمایی مقام عالی وزارت برای کلنگ زنی

⬅️کارفرما: اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال کشور

⬅️حوزه طرحهای شرکت ساخت در استانهای تهران،البرز، سمنان و قم (مرکز)

⬅️ مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشاور سهند ترانشه

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری