بازدید مدیرکل بازرسی بنیاد مستضعفان از پروژه مصلی امام خمینی (ره)

روز  سه شنبه 99/10/23سا عت  10:30 بازدید  مدیرکل بازرسی بنیاد مستضعفان آقای سید محمدرضا حسینی و هیئت همراه ایشان از پروژه مصلی امام خمینی (ره)  تهران با حضور مدیر عامل شرکت  و اعضای هیئت مدیره و همچینین معاونین و مدیران شرکت انجام شد.

در این بازدید  مدیر کل بازرسی بنیاد مستضعفان رهنمودهای لازم در خصوص اهداف و سیاستگذاری بنیاد مستضعفان و آرمانهای مجموعه را بیان نمودند  و توصیه نمودند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس محترم  بنیاد مستضعفان ، رویکرد و اهداف  شرکت در راستای کمک به محرومین و محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور باشد

در حاشیه این بازدید   ضمن بررسی اقدامات انجام شده و روند پیشرفت پروژه و برنامه ریزی برای نیل به اهداف بنیاد مستضعفان و شرکت ملی ساختمان در پروژه مصلی حضرت امام خمینی (ره)، روند جاری جبهه های کاری ذکر گردید

همچنین در خصوص  پروژه های اجرا شده و جاری شرکت ملی ساختمان توسط مدیرعامل توضیحاتی ارائه شد

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری