صفحه نخستدر خواست همکاری

 شرکت ملی ساختمان با رعایت و پایبندی به سه اصل راهبردی ذیل خود را در زمره موقعیتهای برتر و مطلوب شرکتهای پیمانکاری جهت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین معرفی می نماید.

* وجود فرصتهای برابر استخدام، ارتقاء و آموزش

* ایجاد بستر مناسب که به افزایش و تبادل دانش، مهارت و تخصص سرمایه های انسانی در محیط سازمانی منتهی می گردد.

* ارج نهادن به کرامات و تلاش سرمایه های انسانی و توسعه فعالیتهای مشارکتی.

 درخواست همکاری در قالب فرم های ذیل صورت پذیرد ، در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد از ارسال رزومه های شخصی خودداری فرمائید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری کارشناسی و مدیریتی اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری غیر کارشناسی اینجا را کلیک کنید.

فرمهای تکمیلی را به آدرس Info@mellisakhteman.com ارسال نمایید