صفحه نخستمناقصات

مشارکت ملی ساختمان -گنو سازبن پژوه  در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات خود کارهای تاسیسات برق و مکانیک پروژه ایستگاه مترو شماره 10( چهار راه شهید بهشتی ) خط یک قطار شهری تبریز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار جزء واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : تامین مصالح ، تجهیزات  و اجرای تاسیسات ناویژه برق و مکانیک ایستگاه مترو 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت ملی ساختمان

مدت اجرای پروژه : 4 ماه

شرایط مناقصه : دارا بودن پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامیست.

مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ارزیابی ، حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی به نشانی : تبریز چهار راه شهید بهشتی امور قراردادهای پروژه متروی شرکت ملی ساختمان مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند

تاریخ انتشار آگهی : 18 شهریور94

تلفن تماس : 04135362002 داخلی 19

مشارکت ملی ساختمان – گنو سازبن پژوه در نظر دارد براساس آیین نامه معاملات خود کارهای تاسیسات برق و مکانیک پروژه ایستگاه مترو شماره 10 ( چهار راه شهید بهشتی ) خط یک قطار شهری  تبریز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : تامین مصالح ، تجهیزات واجرای تاسیسات ناویژه برق و مکانیک استگاه مترو

دستگاه مناقصه گذار : شرکت ملی ساختمان

مدت اجرای پروژه : 4 ماه

شرایط مناقصه : دار بدن پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامیست . لازم به ذکر است که جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ، می بایست فیش واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 1001800235107 بنام شرکت ملی ساختمان ، نزد بانک سپه شعبه چهار راه آزادی تبریز ، ارائه گردد .

مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ، حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی به نشانی : چهار راه شهید بهشتی ایستگاه 10 مترو و به امور قراردادهای شرکت ملی ساختمان مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی : 1 مهر 1394

مناقصات شرکت در سال 95 در پروژه ها
1- برگزاری مناقصه خرید ابزار دقیق – شرکت آریا فرناد – خرید و نصب ابزار دقیق پروژه سد عمات مدت پیمان 365 روز – مبلغ پیمان
2- مناقصه ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیال پروژه سد عمارت -شرکت فن آوری نوین – مدت پیمان 365 روز – مبلغ پیمان 17.000.000
000 ریال
3-برگزاری مناقصه خرید ابزاردقیق – پروژه سد سرنی – مبلغ پیمان 4.000.000.000 ریال
4- برگزاری مناقصه ساخت و نصب تجهیزات هیدرو مکانیال سد سرنی – مدت پیمان 365 روز