مناقصه گزار

شرکت ملی ساختمان

شماره آگهی:

تاریخ آگهی: 98/04/29

 شرح آگهی:

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) با ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و حمل چیلرهای ترمینال جدید فرودگاه کیش

 این شرکت در نظر دارد خرید و حمل 6 دستگاه چیلر تراکمی پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا از شرکت های واجد شرایط و دارای تخصص مربوطه دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند.

محل اجرای پروژه : جزیره کیش

موضوع مناقصه: تهیه و حمل چیلرهای ترمینال جدید فرودگاه کیش

مدت کار: به مدت 7 ماه شمسی
شرایط شرکت کنندگان: داشتن حداقل یک مورد سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه
مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت
16 روز سه شنبه مورخ 98/05/01با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به واحد فنی شرکت ملی ساختمان (پروژه ترمینال جدید کیش) واقع در ضلع شمال شرق فرودگاه کیش مراجعه نمایند.

محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی و تهاتر املاک
مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/05/12به واحد فنی شرکت ملی ساختمان (پروژه ترمینال جدید کیش) می باشد.
سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.