این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید مقدار 200تن میلگرد به شرح ذیل را بصورت تهاتر با آپارتمان یا ملک  و از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید لذا از کلیه واجدین شرایط حقیقی وحقوقی تقاضا می گردد نسبت به ارائه قیمت ظرف مدت حداکثر مدت 5روز از تاریخ نشر آگهی ،اقدام نموده وپیشنهادات خود را در پاکات مهمور شده به دبیرخانه این شرکت ارسال نمایند .”