“این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید مقدار 200تن میلگرد به شرح ذیل را بصورت نقدی واز طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید لذا از کلیه واجدین شرایط حقیقی وحقوقی تقاضا می گردد نسبت به ارائه قیمت ظرف مدت حداکثر مدت 5روز از تاریخ نشر آگهی ،اقدام نموده وپیشنهادات خود را در پاکات مهمور شده به دبیرخانه این شرکت ارسال نمایند .”

تاریخ نشر آگهی 1398/07/17