شرکت ملی ساختمان در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه آسانسور مورد نیاز یکی از پروژه های خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) خریداری نماید.لذا ازکلیه واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به ارسال تضمین وپیشنهاد فنی وبازرگانی(سوابق اجرایی،گواهی مالیاتی ،گواهی نامه ها ومجوز فعالیت ،اساسنامه وآخرین روزنامه رسمی وگواهینامه  وقیمت ،در پاکات درب بسته جداگانه ومهمورشده حداکثر تا مورخه 98/09/30 به آدرس ذیل اقدام نمایند.

1-تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان گلستان جنوبی پلاک 7 دفتر مرکزی شرکت ملی ساختمان واحد دبیرخانه ارسال نمایند .

2-مشخصات دستگاههای مورد نیاز به شرح حدول ذیل می باشد.

مشخصات دستگاه اول مشخصات دستگاه دوم
 

آسانسور مسافربر مطابق استاندارد EN81به ظرفیت 15نفربا 4 توقف وسرعت یک متر بر ثانیه با سیستم محرکه gearlessاز نوع با موتور خانه وسیستم کنترل سرعت ولتاژمتغیر ،فرکانس متغیر (vvvf) دارای تابلوی فرمان نوع میکرو پروسسوری ومجهز به پاراشوت تدریجی ،کابین با دیواره ها وسقف استنلس استیل خش دار نقره ای با روشنایی LED در سقف وفرش کف از جنس سنگ مرغوب ،شاسی داخل کابین تمام قد واز جنس استنلس استیل خش دار ،مدل اندیکاتور LCD،به همراه نمایشگر موقعیت وکلید زنگ وکلیدهای باز وبسته شدن درب وسیستم تشخیص اضافه وزن ،درب کابین تمام اتوماتیک سانترال با پوشش استنلس استیل خش دار وسیستم های ایمنی حساسیت فشار وچشم پرده ای ،پانل دکمه اخطار بر روی دیوار کنار درب طبقه با دکمه های مسطح از جنس استیل ونشان دهنده محل کابین با نمایشگر ریزشی قرمز رنگ (DOTMATRIX) همچنین سیستم پارک آسانسور در طبقه اصلی با درب باز وزنگ اضطراری وباتری اضطراری وارتباط داخلی (INTERCOM) در برابر موانع مزاحم وقفل شو درب ها وروشنایی اضطراری داخل کابین به صورت اتوماتیک وضربه گیرهای نوع پلی اورتان

 

آسانسور مسافربرمطابق استاندارد EN81به ظرفیت 10نفربا 4 توقف وسرعت یک متر بر ثانیه با سیستم محرکه gearlessاز نوع با موتور خانه وسیستم کنترل سرعت ولتاژمتغیر ،فرکانس متغیر (vvvf) دارای تابلوی فرمان نوع میکرو پروسسوری ومجهز به پاراشوت تدریجی ،کابین با دیواره ها وسقف استنلس استیل خش دار نقره ای با روشنایی LED در سقف وفرش کف از جنس سنگ مرغوب ،شاسی داخل کابین تمام قد واز جنس استنلس استیل خش دار ،مدل اندیکاتور LCD،به همراه نمایشگر موقعیت وکلید زنگ وکلیدهای باز وبسته شدن درب وسیستم تشخیص اضافه وزن ،درب کابین تمام اتوماتیک سانترال با پوشش استنلس استیل خش دار وسیستم های ایمنی حساسیت فشار وچشم پرده ای ،پانل دکمه اخطار بر روی دیوار کنار درب طبقه با دکمه های مسطح از جنس استیل ونشان دهنده محل کابین با نمایشگر ریزشی قرمز رنگ (DOTMATRIX) همچنین سیستم پارک آسانسور در طبقه اصلی با درب باز وزنگ اضطراری وباتری اضطراری وارتباط داخلی (INTERCOM) در برابر موانع مزاحم وقفل شو درب ها وروشنایی اضطراری داخل کابین به صورت اتوماتیک وضربه گیرهای نوع پلی اورتان

 

3-محل تحویل ونصب در پروژه دفینه این شرکت به آدرس تهران –خیابان آفریقا –خیابان دامن افشار –پلاک 33موزه دفینه می باشد.

4-خرید بصورت نقدی می باشد.

5-پیشنهاد دهندگان بایستی یک فقره چک بمبلغ 300،000،000ریال (سیصد میلیون ریال )بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند .

5-مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/09/30می باشد.

6-برنده مناقصه موظف به تسلیم ضمانتنامه اجرای تعهدات (مورد قبول شرکت )بمبلغ ده درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد.

7-شرکت در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها بدون اعلام دلیل مجاز است .

8-به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،نقص در مدارک ونیز پیشنهاداتی که پس از مهلت مذکور واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-تاریخ باز گشایی پاکات در مورخه 98/09/30 می باشد .

10-درصورت نیاز به هرگونه سوال با تلفن 88086051 داخلی 511 تماس حاصل نمایید .