آگهی مناقصه عمومی

موضوع:خریدآهن آلات

 

شرکت ملی ساختمان در نظر دارد آهن آلات ،با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید.

لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد همه روزه از ساعت 8 الی 16 از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته پیشنهاد های قیمتی خود را در پاکت های دربسته و ممهور شده به آدرس دبیرخانه شرکت ارسال نمایند.

ضمنا شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مجاز می باشد.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02188086051الی 5 داخلی 510 (آقای نورزاد واحد بازرگانی) تماس حاصل نمایید.

***تاریخ انتشار آگهی : 1398/06/20