شرکت ملی ساختمان در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گرانیت وتراورتن مورد نیاز یکی از پروژه های خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) خردیداری نماید.لذا ازکلیه واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به ارسال پیشنهادات حداکثر تا مورخه 98/09/21به آدرس ذیل اقدام نمایند .

1-تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان گلستان جنوبی پلاک 7 دفتر مرکزی شرکت ملی ساختمان واحد دبیرخانه ارسال نمایند .

2-سنگهای مورد نیاز به شرح جدول ذیل می باشد.

3-محل تحویل انبار پروژه مصلی امام خمینی واقع در خیابان شهید بهشتی می باشد.

4-خرید بصورت نقدی وتهاتری می باشد .

5-مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/09/21باشد.

6-ده درصد از وجوه پرداختی به تامین کننده بعنوان تضمین حسن انجام کار کسرخواهدشد.

7-شرکت در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها بدون اعلام دلیل مجاز است .

8-به پیشنهادات مبهم ،مشروط ونیز پیشنهاداتی که پس از مهلت مذکور واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-تاریخ باز گشایی پاکات در مورخه 98/09/22می باشد .

10-شرکت ملی ساختمان مجاز خواهدبود 25درصد از میزان معامله را کسر ویا اضافه نماید .