پروژه  کارخانه آب شیرین کن عسلویه
پروژه کارخانه آب شیرین کن عسلویه

بهره مندی از تجربیات ارزشمند در سد سازی و پروژه های آبی همراه با توانمندی های مالی و اقتصادی، شرکت ملی ساختمان را بر آن داشت تا جهت خلق بازارهای جدید در عرصه کارهای عمرانی در پروژه های سرمایه گذاری بر اساس روشهای BOO و BOT فعال شود. سرمایه گذاری در پروژه آب شیرین کن عسلویه جهت اجرای مراحل احداث و بهره برداری برای شرکت ملی ساختمان سود آور ارزیابی شد و با به کار گیری روش اسمز معکوس بهینه شده موفق به تامین آب شیرین در عسلویه گردید.

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه)

اهداف پروژه:

تولید آب شیرین از آب دریا به ظرفیت 10.000 متر مکعب در روز