ایستگاه مترو شهدا(M4)
ایستگاه مترو شهدا(M4)

موضوع پيمان : عملیات اجرائی ایستگاه میدان شهدا ، هواکش میان تونلی و 450 متر تونل اصلی

هدف از طرح: هدف از اجرای این ایستگاه بعنوان ایستگاه کمکی در خط 4 متروی تهران برای کمک به  انتقال روزانه 1/5 میلیون نفر در کنار سایر ایستگاه ها برنامه ریزی شده است

محل اجرا: تهران- میدان شهدا

زمان شروع :86/01

زمان خاتمه : 88/05

مبلغ اوليه پيمان :157،193،734،434ریال